Türkçe84 TV

ORDUEVLERİ, GAZİNOLAR, KAMPLARDernek Tuzugumuz

İzlenme 3257

DEVREM 84 SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA DERNEGI TUZUGU

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Derneðin Adý

“DEVREM 84 SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ” adý altýnda bir dernek kurulmuþ ve izleyen maddelerde “dernek” kýsa adý ile anýlmýþtýr.

Madde 2 – Derneðin Merkezi

Derneðin merkezi ANKARA' dadýr. Þube veya temsilcilik açýlabilir.

Madde 3 – Derneðin Simgesi ve Renkleri

Derneði temsil eden renkler; KIRMIZI ve BEYAZ’ týr. Genel kurul kararý ile derneði temsil eden bir simge belirlenebilir.

Madde 4 – Derneðin Amacý

1. Dernek üyeleri arasýnda iletiþim, yardýmlaþma ve dayanýþmayý tesis edip bunlarýn devamlýlýðýný saðlayarak sosyal alanda kaynaþmýþ bir birlik kurmak.

2. Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlamak, güçlendirmek, çeþitli vasýtalarla sevinçli ve kederli günlerini paylaþmaktýr.

3. Dernek amaçlarýna uygun olarak hareket eden diðer kurum, kuruluþ ve derneklerle iþbirliði yapmak,

4. Dernek üyelerinin yurt çapýnda birbiriyle irtibat kurmalarýný ve benzeri konularý saðlamayý amaçlamak,

5. Üyeler arasýnda sevgi, saygý, birlik ve beraberlik tesis etme ve devam ettirmek.

Madde 5 - Dernekçe Sürdürülecek Çalýþma Konularý ve Biçimleri

1. Faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için araþtýrmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eðitim çalýþmalarý düzenlemek,

3. Amacýn gerçekleþtirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayýnlarý temin etmek, dokümantasyon merkezi oluþturmak, çalýþmalarýný duyurmak için amaçlarý doðrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayýnlar ile üyelerine daðýtmak üzere çalýþma ve bilgilendirme bültenleri çýkarmak,

4. Amacýn gerçekleþtirilmesi için saðlýklý bir çalýþma ortamýný saðlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaþ ve kýrtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alýnmak þartýyla yardým toplama faaliyetlerinde bulunmak ve baðýþ kabul etmek,

6. Tüzük amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi için ihtiyaç duyduðu gelirleri temin etmek,

7. Üyelerinin yararlanmalarý ve boþ zamanlarýný deðerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlarý tefriþ etmek,

8. Üyeleri arasýnda beþeri münasebetlerin geliþtirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantýlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eðlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarýný saðlamak,

9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taþýnýr, taþýnmaz mal satýn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taþýnmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacýn gerçekleþtirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakýf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katýlmak, Gerekli izin alýnarak derneklerin izinle kurabileceði tesisleri kurmak,

11. Amacýn gerçekleþtirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayýlý Dernek ve Vakýflarýn Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Ýliþkilerine Dair Kanun hükümleri saklý kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluþlarý ile görev alanlarýna giren konularda ortak projeler yürütmek,

12. Gerekli görülen yerlerde þube veya temsilcilik açmak,

13. Derneðin amacý ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diðer dernek veya vakýflarla ortak bir amacý gerçekleþtirmek için plâtformlar oluþturmak,

Madde 6 - Derneðin Faaliyet Alanlarý

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 7 – Siyaset Yasaðý

Dernek hiçbir siyasi kuruluþa baðlý olmadýðý gibi, dernek içinde de hiçbir þekilde siyasetle uðraþýlmaz.

Madde 8 - Derneðin Kurucularý

Dernek kurucularýnýn bilgileri EK–1 dedir.

BÖLÜM II – DERNEÐE ÜYELÝK

Madde 9 - Üye Olma Koþullarý

Derneðin Asil ve Onursal Üyeleri bulunur. T.C. Dernekler Kanununa göre bir dernekte üye olma hakkýna sahip ve aþaðýdaki koþullara uygun kiþiler bu derneðe üye olabilirler.

1. 18 yaþýný doldurmuþ ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak,
2. Yüz kýzartýcý suçlar veya yasadýþý siyasi, yýkýcý, bölücü, irticai ve ideolojik faaliyetlerden dolayý uzaklaþtýrýlmamýþ olmak,

3. Dernekler Kanunu ve ilgili diðer kanunlar gereðince üyeliðine engel durumu bulunmamak,

4. Derneðe kabul için iki yönetim kurulu üyesi tarafýndan üyeliðe önerilmiþ olmak.

Derneðe üye olmak isteyenler, üye giriþ bildirim formunu doldurmak suretiyle dernek yönetim kuruluna baþvuruda bulunur. Yönetim Kurulu üyelik baþvurusu kabul edilmeyenlere 30 gün içinde yazýlý olarak cevap vermek zorundadýr. Üyelik baþvurusu reddedilenlerin genel kurula itiraz hakký vardýr.

Madde 10 – Asýl Üyelik

Derneðe üye olma koþullarýný taþýyan ve aþaðýda belirtilen kapsama giren kiþiler asýl üye olabilirler.

1. 1976 yýlýnda KULELÝ ve IÞIKLAR Askeri Liseleri ile DENÝZ Lisesinin HAZIRLIK sýnýfýna girmiþ ve buradaki öðrenim sonucunda 1980 yýlýnda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olanlar,

2. 1980 yýlýnda yukarýda belirtilen okullardan veya diðer kaynaklardan KARA, HAVA ve DENÝZ Harp Okullarýna, GÜLHANE Askeri Týp Akademisine, Türk Silahlý Kuvvetleri nam ve hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlýðý bünyesindeki diðer fakülte-yüksekokul-akademilerde öðrenime baþlamýþ ve buradaki öðrenim sonucunda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olanlar,

3. Diðer kaynaklardan temin edilen ancak 1984 neþetli subaylarla iþleme tabi ve emsal olan diðer subay ve emeklileri,

4. Yukarýda belirtilen personelden herhangi bir nedenle hayatýný kaybedenlerin eþ ve çocuklarý.

Madde 11 – Onursal Üyelik

Asil üyelik koþullarý kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancý uyrukluklularla, Türkî Cumhuriyeti Mensuplarýna ve dernek amaçlarýna uygun çalýþma yapanlara, toplum ve çevre için yararlý hizmette bulunanlar ile bilim adamlarýna, Derneðe maddi ve manevi bakýmdan önemli destek saðlamýþ bulunanlara, Yönetim Kurulu kararý ile Onursal Üyelik verilebilir. Onursal Üyelik kabulü 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir.

Madde 12 - Üyelikten Çýkma

Her üye yazýlý olarak bildirmek kaydýyla, dernekten çýkma hakkýna sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaþtýðý anda çýkýþ iþlemleri sonuçlanmýþ sayýlýr. Üyelikten ayrýlma, üyenin derneðe olan birikmiþ borçlarýný sona erdirmez.

Madde 13 - Üyelikten Çýkarýlma

Dernek üyeliðinden çýkarýlmayý gerektiren haller:

1. Dernek tüzüðüne aykýrý davranýþlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçýnmak,

3. Yazýlý ikazlara raðmen üyelik aidatýný altý ay içinde ödememek,

4. Dernek organlarýnca verilen kararlara uymamak.

5. Üye olma þartlarýný kaybetmiþ olmak,

Yukarýda sayýlan durumlardan birinin tespiti halinde üyeler yönetim kurulu kararý ile üyelikten çýkarýlabilir.

Dernekten çýkan veya çýkarýlanlar, üye kayýt defterinden silinir ve dernek malvarlýðýnda hak iddia edemez.

Üye çýkarýlma kararýna Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. Genel Kurul kararý kesindir.

Madde 14 - Üyelerin Haklarý

Dernek üyeleri eþit haklara sahiptir. Üyenin Genel Kurulda bir oy hakký vardýr.

Onur üyeleri, Genel Kurul toplantýlarýna konuk olarak katýlabilirler, derneðin imkânlarýndan faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkýna sahip deðildirler.

Madde 15 - Kayýt Ücreti ve Yýllýk Aidatlar

1. Kayýt ücreti 50 TL 'den az olmamak üzere Genel Kurul tarafýndan saptanýr ve üyeliðe kabul iþlemleri sýrasýnda bir kez ödenir. Yýllýk aidat ise 60 TL 'den az olmamak üzere Genel Kurul tarafýndan saptanýr ve üyeler her yýl bu miktarý ödemek zorundadýrlar.

2. Üye aidat miktarý Genel Kurul Kararý ile yeniden düzenlenir. Aidat miktarý ve Banka Hesap numarasý üyelere çeþitli iletiþim araçlarý ile duyurulur.

3. Aidatlar 1 Ocak – 31 Aralýk Tarihleri arasýnda olmak üzere bir yýl süre ile geçerlidir. Aidatlar altýþar aylýk olarak Ocak ve Temmuz ayý sonuna kadar iki taksitte yatýrýlýr.

4. Toplanan üye aidatlarýnýn nemalandýrýlmasý esastýr. Yönetim kurulu muhtemel harcamalarý deðerlendirerek, hesabýn bir bölümünü kamu bankalarýnda vadeli hesaba yatýrabilir veya hazine bonosu alabilir.

5. Asil üyelik þartlarýný taþýyan ve herhangi bir sebeple þehit olan personelin derneðe üye olan eþ ve çocuklarý ile dernek üyesi iken þehit olan asil üyelerin eþ ve çocuklarýndan üye aidatý alýnmaz.


BÖLÜM III - DERNEÐÝN ORGANLARI

Madde 16 – Derneðin Organlarý

Derneðin organlarý þunlardýr:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

Madde 17 - Dernek Genel Kurulunun Kuruluþ Þekli, Toplanma Zamaný

Genel kurul, derneðin en yetkili karar organý olup; derneðe kayýtlý üyelerden; oluþur.

Genel kurul; bu tüzükte belli edilen zamanda olaðan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüðü hallerde veya dernek üyelerinden beþte birinin yazýlý isteði üzerine otuz gün içinde olaðanüstü toplanýr.

Olaðan genel kurul, 3 yýlda bir, Kasým ayý içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanýr.

Genel kurul toplantýya yönetim kurulunca çaðrýlýr. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantýya çaðýrmazsa; üyelerden birinin baþvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantýya çaðýrmakla görevlendirir.

Madde 18 - Çaðrý Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüðüne göre genel kurula katýlma hakký bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katýlma hakký bulunan üyeler, en az on beþ gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazýlý ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantýya çaðrýlýr. Bu çaðrýda, çoðunluk saðlanamamasý sebebiyle toplantý yapýlamazsa, ikinci toplantýnýn hangi gün, saat ve yerde yapýlacaðý da belirtilir. Ýlk toplantý ile ikinci toplantý arasýndaki süre yedi günden az, altmýþ günden fazla olamaz.

Toplantý, çoðunluk saðlanamamasý sebebinin dýþýnda baþka bir nedenle geri býrakýlýrsa, bu durum geri býrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantý için yapýlan çaðrý usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ýkinci toplantýnýn geri býrakma tarihinden itibaren en geç altý ay içinde yapýlmasý zorunludur. Üyeler ikinci toplantýya, birinci fýkrada belirtilen esaslara göre yeniden çaðrýlýr. Genel kurul toplantýsý bir defadan fazla geri býrakýlamaz.

Madde 19 - Toplantý Usulü

Genel kurul, katýlma hakký bulunan üyelerin salt çoðunluðunun, tüzük deðiþikliði ve derneðin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katýlýmýyla toplanýr; çoðunluðun saðlanamamasý sebebiyle toplantýnýn ertelenmesi durumunda ikinci toplantýda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantýya katýlan üye sayýsý, yönetim ve denetim kurullarý üye tam sayýsýnýn iki katýndan az olamaz.
Genel kurula katýlma hakký bulunan üyelerin listesi toplantý yerinde hazýr bulundurulur. Toplantý yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiþ kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafýndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarý karþýsýna imza koyarak toplantý yerine girerler.

Toplantý yeter sayýsý saðlanmýþsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantý yönetim kurulu baþkaný veya görevlendireceði yönetim kurulu üyelerinden biri tarafýndan açýlýr. Toplantý yeter sayýsý saðlanamamasý halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açýlýþtan sonra, toplantýyý yönetmek üzere bir baþkan ve yeteri kadar baþkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluþturulur.

Dernek organlarýnýn seçimi için yapýlacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazýrun listesindeki isimlerinin karþýlarýný imzalamalarý zorunludur.

Toplantýnýn yönetimi ve güvenliðinin saðlanmasý divan baþkanýna aittir.

Genel kurulda, yalnýzca gündemde yer alan maddeler görüþülür. Ancak toplantýda hazýr bulunan üyelerin onda biri tarafýndan görüþülmesi yazýlý olarak istenen konularýn gündeme alýnmasý zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakký vardýr; üye oyunu þahsen kullanmak zorundadýr. Onursal üyeler genel kurul toplantýlarýna katýlabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiþinin üye olmasý halinde, tüzel kiþinin yönetim kurulu baþkaný veya temsille görevlendireceði kiþi oy kullanýr.

Toplantýda görüþülen konular ve alýnan kararlar bir tutanaða yazýlýr ve divan baþkaný ile yazmanlar tarafýndan birlikte imzalanýr. Toplantý sonunda, tutanak ve diðer belgeler yönetim kurulu baþkanýna teslim edilir. Yönetim kurulu baþkaný bu belgelerin korunmasýndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 20-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Þekilleri

Genel kurulda, aksine karar alýnmamýþsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diðer konulardaki kararlar ise açýk olarak oylanýr. Gizli oylar, toplantý baþkaný tarafýndan mühürlenmiþ kâðýtlarýn veya oy pusulalarýnýn üyeler tarafýndan gereði yapýldýktan sonra içi boþ bir kaba atýlmasý ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açýk dökümü yapýlarak belirlenen oylardýr. Açýk oylamada, genel kurul baþkanýnýn belirteceði yöntem uygulanýr.

Genel kurul kararlarý, toplantýya katýlan üyelerin salt çoðunluðuyla alýnýr. Þu kadar ki, tüzük deðiþikliði ve derneðin feshi kararlarý, ancak toplantýya katýlan üyelerin üçte iki çoðunluðuyla alýnabilir.

Madde 21-Toplantýsýz veya Çaðrýsýz Alýnan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazýlý katýlýmýyla alýnan kararlar ile dernek üyelerinin tamamýnýn bu tüzükte yazýlý çaðrý usulüne uymaksýzýn bir araya gelerek aldýðý kararlar geçerlidir. Bu þekilde karar alýnmasý olaðan toplantý yerine geçmez.

Madde 22-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aþaðýda yazýlý hususlar genel kurulca görüþülüp karara baðlanýr.

1. Dernek organlarýnýn seçilmesi,

2. Dernek tüzüðünün deðiþtirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurullarý raporlarýnýn görüþülmesi ve yönetim kurulunun ibrasý,

4. Yönetim kurulunca hazýrlanan bütçenin görüþülüp aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi,

5. Derneðin diðer organlarýnýn denetlenmesi ve gerek görüldüðünde haklý sebeplerle onlarýn görevden alýnmasý,

6. Üyeliðin reddi veya üyelikten çýkarma hakkýnda verilen yönetim kurulu kararlarýna karþý yapýlan itirazlarýn incelenmesi ve karara baðlanmasý,

7. Dernek için gerekli olan taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý veya mevcut taþýnmaz mallarýn satýlmasý hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Yönetim kurulunca dernek çalýþmalarý ile ilgili olarak hazýrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya deðiþtirilerek onaylanmasý,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarýnýn baþkan ve üyelerine verilecek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret, gündelik ve yolluk miktarlarýnýn tespit edilmesi,

10. Derneðin federasyona katýlmasý ve ayrýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasý.

11. Derneðin þube veya temsilciliklerin açýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasý.

12. Derneðin vakýf kurmasý,

13. Derneðin fesih edilmesi,

14. Yönetim kurulunun diðer önerilerinin incelenip karara baðlanmasý,

15. Derneðin en yetkili organý olarak derneðin diðer bir organýna verilmemiþ olan iþlerin görülmesi ve yetkilerin kullanýlmasý,

16. Mevzuatta genel kurulca yapýlmasý belirtilen diðer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 23-Yönetim Kurulunun Teþkili

Yönetim kurulu beþ asýl ve beþ yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantýsýnda bir kararla görev bölüþümü yaparak baþkan, baþkan yardýmcýsý, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi þartýyla her zaman toplantýya çaðrýlabilir. Üye tamsayýsýnýn yarýsýndan bir fazlasýnýn hazýr bulunmasý ile toplanýr. Kararlar, toplantýya katýlan üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile alýnýr. Yönetim kurulu asýl üyeliðinde istifa veya baþka sebeplerden dolayý boþalma olduðu takdirde genel kurulda aldýðý oy çokluðu sýrasýna göre yedek üyelerin göreve çaðrýlmasý mecburidir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yýldýr. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakký ödenmez.

Madde 24 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aþaðýdaki hususlarý yerine getirir:

1. Derneði temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek ve derneðin faaliyet göstereceði büro veya ofisi kiralamak,

2. Gelir ve gider hesaplarýna iliþkin iþlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazýrlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneðin çalýþmalarý ile ilgili yönetmelikleri hazýrlayarak genel kurul onayýna sunmak,

4. Genel kurulun verdiði yetki ile taþýnmaz mal satýn almak, derneðe ait taþýnýr ve taþýnmaz mallarý satmak, bina veya tesis inþa ettirmek, kira sözleþmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Genel kurulda alýnan kararlarý uygulamak,

6. Her faaliyet yýlý sonunda derneðin iþletme hesabý tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalýþmalarýný açýklayan raporunu düzenlemek, toplandýðýnda genel kurula sunmak,

7. Bütçenin uygulanmasýný saðlamak,

8. Derneðe üye alýnmasý veya üyelikten çýkarýlma hususlarýnda karar vermek,

9. Derneðin amacýný gerçekleþtirmek için yetkisi dâhilinde her çeþit kararý almak ve uygulamak,

10. Derneðe yapýlacak olan baðýþlarý incelemek ve gerekirse yapýlacak baðýþý kabul etmemek,

11. Mevzuatýn kendisine verdiði diðer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 25-Denetim Kurulunun Teþkili

Denetim kurulu, üç asýl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asýl üyeliðinde istifa veya baþka sebeplerden dolayý boþalma olduðu takdirde genel kurulda aldýðý oy çokluðu sýrasýna göre yedek üyelerin göreve çaðrýlmasý mecburidir. Denetleme kurulu üyeleri oy hakký olmaksýzýn yönetim kurulu toplantýlarýna iþtirak ederler. Denetleme kurulu üyelerine huzur hakký ödenmez.

Madde 26-Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneðin, tüzüðünde gösterilen amaç ve amacýn gerçekleþtirilmesi için sürdürüleceði belirtilen çalýþma konularý doðrultusunda faaliyet gösterip göstermediðini, defter, hesap ve kayýtlarýn mevzuata ve dernek tüzüðüne uygun olarak tutulup tutulmadýðýný, dernek tüzüðünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yýlý geçmeyen aralýklarla denetler ve denetim sonuçlarýný bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandýðýnda genel kurula sunar.

Madde 27-Derneðin Gelir Kaynaklarý

Derneðin gelir kaynaklarý aþaðýda sayýlmýþtýr.

1. Üye aidatý: Üyelerden giriþ ödentisi olarak 50 YTL, yýllýk olarak ta 100 YTL aidat alýnýr. Bu miktarlarý artýrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2. Gerçek ve tüzel kiþilerin kendi isteði ile derneðe yaptýklarý þartsýz baðýþ ve yardýmlar,

3. Dernek tarafýndan tertiplenen çay ve yemekli toplantý, gezi ve eðlence, temsil, konser, spor yarýþmasý ve konferans gibi faaliyetlerden saðlanan gelirler,

4. Derneðin mal varlýðýndan elde edilen gelirler,

5. Yardým toplama hakkýndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak baðýþ ve yardýmlar,

6. Diðer gelirler.

Madde 28-Derneðin Defter Tutma Esaslarý

Defter tutma esaslarý;

Dernekte, iþletme hesabý esasýna göre defter tutulur. Ancak, yýllýk brüt gelir Dernekler Yönetmeliðinin 31 inci maddesinde belirtilen hadde aþmasý durumunda takip eden hesap döneminden baþlayarak bilanço esasýna göre defter tutulur.

Bilanço esasýna geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarýda belirtilen haddin altýna düþülürse, takip eden yýldan itibaren iþletme hesabý esasýna dönülebilir.
Yukarýda belirtilen hadde baðlý kalmaksýzýn yönetim kurulu kararý ile bilanço esasýna göre defter tutulabilir.

Derneðin ticari iþletmesi açýlmasý durumunda, bu ticari iþletme için, ayrýca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 29 – Taþýnmaz Mal Edinme

Dernek ikametgâhý ile amaç ve çýkarlarý için gerekli olmasý koþuluyla taþýnmaz mallara sahip olabilir.

Taþýnmaz mal edildikten, tescil iþlemleri tamamlandýktan sonra durum bir ay içinde mülki idare amirliðine bildirilir.

Madde 30 - Kayýt Usulü

Derneðin defter ve kayýtlarý Dernekler Yönetmeliðinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 31- Tutulacak Defterler

Dernekte, aþaðýda yazýlý defterler tutulur.

a. Ýþletme hesabý esasýnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aþaðýdaki gibidir:

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlarý tarih ve numara sýrasýyla bu deftere yazýlýr ve kararlarýn altý toplantýya katýlan üyelerce imzalanýr.

2. Üye Kayýt Defteri: Derneðe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneðe giriþ ve çýkýþ tarihleri bu deftere iþlenir. Üyelerin ödedikleri giriþ ve yýllýk aidat miktarlarý bu deftere iþlenebilir.

3. Evrak Kayýt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sýra numarasý ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakýn asýllarý ve giden evrakýn kopyalarý dosyalanýr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çýktýsý alýnmak suretiyle saklanýr.

4. Demirbaþ Defteri: Derneðe ait demirbaþlarýn edinme tarihi ve þekli ile kullanýldýklarý veya verildikleri yerler ve kullaným sürelerini dolduranlarýn kayýttan düþürülmesi bu deftere iþlenir.

5. Ýþletme Hesabý Defteri: Dernek adýna alýnan gelirler ve yapýlan giderler açýk ve düzenli olarak bu deftere iþlenir.

6. Alýndý Belgesi Kayýt Defteri: Alýndý belgelerinin seri ve sýra numaralarý, bu belgeleri alan ve iade edelerin adý, soyadý ve imzalarý ile aldýklarý ve iade ettikleri tarihler bu deftere iþlenir.

b. Bilanço esasýnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aþaðýdaki gibidir:

1. a bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncý alt bentlerinde kayýtlý defterler bilanço esasýnda defter tutulmasý durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayýt þekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlýðýna verdiði yetkiye istinaden yayýmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðleri esaslarýna göre yapýlýr.

Madde 32-Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmasý zorunlu olan defterler kullanmaya baþlamadan önce il dernekler müdürlüðüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanýlmasýna sayfalarý bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapýlmaz. Ancak, bilanço esasýna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklý defterlerin, kullanýlacaðý yýldan önce gelen son ayda, her yýl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 33- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Ýþletme hesabý esasýna göre kayýt tutulmasý durumunda yýlsonlarýnda (31 Aralýk) (Dernekler Yönetmeliði EK-16’da belirtilen) “Ýþletme Hesabý Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasýna göre defter tutulmasý durumunda ise, yýlsonlarýnda (31 Aralýk), Maliye Bakanlýðýnca yayýmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 34 - Derneðin Gelir ve Gider Ýþlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de örneði bulunan) “Alýndý Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracýlýðý ile tahsili halinde banka tarafýndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alýndý belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satýþ fiþi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapýlýr. Ancak derneðin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamýnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasý, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliði EK-13’te örneði bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafýndan kiþi, kurum veya kuruluþlara yapýlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliði EK-14’te örneði bulunan) “Ayni Yardým Teslim Belgesi” ile yapýlýr. Kiþi, kurum veya kuruluþlar tarafýndan derneðe yapýlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliði EK-15’te örneði bulunan) “Ayni Baðýþ Alýndý Belgesi” ile kabul edilir.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakký ödenmez. Ancak toplantý nedeni ile yapacaklarý masraflarý beyan esasýna göre ödenir.

Muhasip üye üzerinde ani çýkacak harcamalarý karþýlamak üzere miktarý her yýl Genel Kurulca belirlenecek miktarlarda avans bulundurulur. Avans miktarý Yönetim Kurulu kararý ile gerekli hallerde iki katýna çýkarýlabilir.

Büyük çapta sel, yangýn, deprem gibi doðal afetlere uðrayan devre arkadaþlarýmýza her yýl Genel Kurulca Yönetim Kuruluna verilecek yetki çerçevesinde belirlenecek miktarlarda üye olup olmamasýna bakýlmaksýzýn maddi yardýmda bulunulur.

Madde 35 - Alýndý Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanýlacak “Alýndý Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararýyla, matbaaya bastýrýlýr.

Alýndý belgelerinin bastýrýlmasý ve kontrolü, matbaadan teslim alýnmasý, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasýnda devir teslimi ve alýndý belgesi ile dernek adýna gelir tahsil edecek kiþi veya kiþiler tarafýndan bu alýndý belgelerinin kullanýmýna ve toplanýlan gelirlerin teslimine iliþkin hususlarda Dernekler Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 36 - Yetki Belgesi

Dernek adýna gelir tahsil edecek kiþi veya kiþiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararý ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiþilerin açýk kimliði, imzasý ve fotoðraflarýný ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliði EK- 19’da örneði bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafýndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baþkanýnca onaylanýr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deðiþiklikler yönetim kurulu baþkanýnca, on beþ gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adýna gelir tahsil edecek kiþiler, ancak adlarýna düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baþlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanýmý, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 37 - Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafýndan kullanýlan alýndý belgeleri, harcama belgeleri ve diðer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklý kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayý ve tarih düzenine uygun olarak 5 yýl süreyle saklanýr.

Madde 38 - Beyanname Verilmesi

Derneðin, bir önceki yýla ait faaliyetleri ile gelir ve gider iþlemlerinin yýlsonu itibarýyla sonuçlarýna iliþkin (Dernekler Yönetmeliði EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafýndan onaylandýktan sonra, her takvim yýlýnýn ilk dört ayý içinde dernek baþkaný tarafýndan ilgili mülki idare amirliðine verilir.

Madde 39 - Bildirim Yükümlülüðü

Mülki amirliðe yapýlacak bildirimler;

1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olaðan veya olaðanüstü genel kurul toplantýlarýný izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullarý ile diðer organlara seçilen asýl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliði EK–3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu baþkaný tarafýndan ilgili mülki idare amirliðine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine; Divan baþkaný, baþkan yardýmcýlarý ve yazman tarafýndan imzalanmýþ genel kurul toplantý tutanaðý örneði, Tüzük deðiþikliði yapýlmýþsa, tüzüðün deðiþen maddelerinin yeni ve eski þekli ile dernek tüzüðünün son þeklinin her sayfasý yönetim kurulunca imzalanmýþ örneði, eklenir.

2. Taþýnmazlarýn Bildirilmesi

Derneðin edindiði taþýnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliði EK-26’da sunulan) “Taþýnmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliðine bildirilir.

3. Yurtdýþýndan Yardým Alma Bildirimi

Dernek tarafýndan, yurtdýþýndan yardým alýnacak olmasý durumunda yardým alýnmadan önce (Dernekler Yönetmeliði EK-4’te belirtilen) “Yurtdýþýndan Yardým Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliðine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dýþýndan yardým alýnmasý hususunda alýnmýþ yönetim kurulu kararý örneði, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleþme ve benzeri belgeler ile yardýmýn aktarýldýðý hesaba iliþkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneði de eklenir.

Nakdi yardýmlarýn bankalar aracýlýðýyla alýnmasý ve kullanýlmadan önce bildirim þartýnýn yerine getirilmesi zorunludur.

4. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý Ýle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneðin görev alanýna iliþkin konularda kamu kurum ve kuruluþlarý ile yürüttüðü ortak projelerle ilgili olarak yapýlan protokol ve projenin örneði (Dernekler Yönetmeliði EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduðu yerin valiliðine verilir.

5. Deðiþikliklerin Bildirilmesi

Derneðin yerleþim yerinde meydana gelen deðiþiklik (Dernekler Yönetmeliði EK-24’te belirtilen) “Yerleþim Yeri Deðiþiklik Bildirimi”; genel kurul toplantýsý dýþýnda dernek organlarýnda meydana gelen deðiþiklikler (Dernekler Yönetmeliði EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarýndaki Deðiþiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, deðiþikliði izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliðine bildirilir.

Dernek tüzüðünde yapýlan deðiþiklikler de tüzük deðiþikliðinin yapýldýðý genel kurul toplantýsýný izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliðine bildirilir.

BÖLÜM IV ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER

Madde 40 - Derneðin Ýç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafýndan iç denetim yapýlabileceði gibi, baðýmsýz denetim kuruluþlarýna da denetim yaptýrýlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya baðýmsýz denetim kuruluþlarýnca denetim yapýlmýþ olmasý, denetim kurulunun yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz.

Denetim kurulu tarafýndan en geç yýlda bir defa derneðin denetimi gerçekleþtirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya baðýmsýz denetim kuruluþlarýna denetim yaptýrabilir.

Madde 41-Derneðin Borçlanma Usulleri

Dernek amacýný gerçekleþtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyacaðý bina ve tesisleri kiralama dýþýnda nakit olarak veya kredili mal ve hizmet alýmý þeklinde borçlanma yapamaz.

Madde 42 –Tüzük Deðiþikliði

Tüzük deðiþikliði genel kurul kararý ile yapýlabilir. Genel kurulda tüzük deðiþikliði yapýlabilmesi için genel kurula katýlma ve oy kullanma hakký bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranýr.

Çoðunluðun saðlanamamasý sebebiyle toplantýnýn ertelenmesi durumunda ikinci toplantýda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantýya katýlan üye sayýsý, yönetim ve denetim kurullarý üye tam sayýsýnýn iki katýndan az olamaz.

Tüzük deðiþikliði için gerekli olan karar çoðunluðu toplantýya katýlan ve oy kullanma hakký bulunan üyelerin oylarýnýn 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük deðiþikliði oylamasý açýk olarak yapýlýr.

Olaðan veya olaðanüstü toplantý gündemine konulmak, yeterli bir süre önce deðiþiklik önerileri yazýlý olarak üyelere bildirmek koþulu ile tüzük deðiþtirilebilir.

Tüzük deðiþikliði için Genel Kurula katýlan üyelerin 2/3 çoðunluðu zorunludur.

Madde 43 – Derneðin Feshi ve Mal Varlýðýnýn Tasfiye Þekli

Genel kurul, her zaman derneðin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüþülebilmesi için genel kurula katýlma ve oy kullanma hakký bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranýr. Çoðunluðun saðlanamamasý sebebiyle toplantýnýn ertelenmesi durumunda ikinci toplantýda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantýya katýlan üye sayýsý, yönetim ve denetim kurullarý üye tam sayýsýnýn iki katýndan az olamaz.
Fesih kararýnýn alýnabilmesi için gerekli olan karar çoðunluðu toplantýya katýlan ve oy kullanma hakký bulunan üyelerin oylarýnýn 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararý oylamasý açýk olarak yapýlýr.

Madde 44 - Tasfiye Ýþlemleri

Genel kurulca fesih kararý verildiðinde, derneðin para, mal ve haklarýnýn tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluþan tasfiye kurulunca yapýlýr. Bu iþlemlere, feshe iliþkin genel kurul kararýnýn alýndýðý veya kendiliðinden sona erme halinin kesinleþtiði tarihten itibaren baþlanýr. Tasfiye süresi içinde bütün iþlemlerde dernek adýnda “Tasfiye Halinde Devrem 84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði” ibaresi kullanýlýr.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneðin para, mal ve haklarýnýn tasfiyesi iþlemlerini baþtan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneðin hesaplarýný inceler. Ýnceleme esnasýnda derneðe ait defterler, alýndý belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayýtlarý ile diðer belgelerinin tespiti yapýlarak varlýk ve yükümlülükleri bir tutanaða baðlanýr. Tasfiye iþlemeleri sýrasýnda derneðin alacaklýlarýna çaðrýda bulunulur ve varsa mallarý paraya çevrilerek alacaklýlara ödenir. Derneðin alacaklý olmasý durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarýn tahsil edilmesi ve borçlarýn ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklarý, Mehmetçik Vakfý’na devredilir.

Tasfiyeye iliþkin tüm iþlemler tasfiye tutanaðýnda gösterilir ve tasfiye iþlemleri, mülki idare amirliklerince haklý bir nedene dayanýlarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanýr. Derneðin para, mal ve haklarýnýn tasfiye ve intikal iþlemlerinin tamamlanmasýný müteakip tasfiye kurulu tarafýndan durumun yedi gün içinde bir yazý ile dernek merkezinin bulunduðu yerin mülki idare amirliðine bildirilmesi ve bu yazýya tasfiye tutanaðýnýn da eklenmesi zorunludur.

Derneðin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sýfatýyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beþ yýldýr.

Madde 45 - Hüküm Eksikliði

Bu tüzükte belirtilmemiþ hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çýkartýlmýþ olan Dernekler Yönetmeliði ve ilgili diðer mevzuatýn dernekler hakkýndaki hükümleri uygulanýr.

Geçici Madde 1 – Geçici Yönetim Kurulu

Ýlk genel kurula kadar kuruculardan seçilmiþ bulunan geçici yönetim kurulu üyeleri aþaðýda gösterilmiþtir.

Baþkan : Muzaffer Budak
Baþkan Yardýmcýsý : Halil Sarýca
Sekreter : Kenan Ertürk
Sayman : Metin Yýlmaz
Üye : Nejdet Göðüsdere


Geçici Madde 2 – Kurucu Üyelerin Üyelik ve Yýllýk Aidatlarý

Kurucu üye olanlar kayýt ücreti 50 TL ile yýllýk aidat olan 60 TL peþin ve defaten olarak ödemek zorundadýrlar.

Geçici Madde 3 – 2009 Yýlý Üyelik ve Yýllýk Aidatlarý

2009 yýlý üye kayýt ücreti 50 TL ile yýllýk aidat olan 60 TL peþin ve defaten olarak ödenmek zorundadýr.

Bu tüzük 45 (Kýrk beþ) madde ve 3 (Üç) geçici maddeden ibarettir. 

Sitede kullanılan bilgilerin tüm hakları saklıdır ve devrem84.org'a aittir. ©Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

25/02/2024 Gün Ortalama:254  Bugün100 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:34.204.169.230